Algemene voorwaarden.

VisionManager.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AVR: AVR Management Tools B.V.;
 2. Gebruiker: de (rechts)persoon die een licentie heeft gekocht om gebruik te kunnen maken van Vision Manager;
 3. Overeenkomst: de rechtsverhouding tussen AVR en Gebruiker die tot stand komt op het moment waarop Gebruiker een licentie koopt op de website van AVR.
 4. Schriftelijk: mede per e-mail;
 5. VisionManager: management tool ontwikkeld door AVR waarmee Gebruiker documenten kan beheren en bedrijfsinformatie kan bewaren.

Artikel 2: Verplichtingen Gebruiker

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan zodanig gebruik te maken van Vision Manager dat daardoor schade kan ontstaan aan VisionManager, aan AVR en/of aan derden.
 2. VisionManager mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor hij is ontwikkeld.
 3. AVR biedt haar dienst aan op basis van "fair use", dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Gebruiker veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. AVR behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief netwerkverkeer, zijnde netwerkverkeer dat meer dan twee maal hoger ligt dan dat van de gemiddelde licentiehouder, maatregelen te treffen.
 4. Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de door AVR verstrekte inloggegevens.
 5. Gebruiker vrijwaart AVR tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Gebruiker die in strijd zijn met art. 2.1 en 2.4.
 6. Om VisionManager optimaal te kunnen gebruiken is een combinatie van besturingssysteem, browserprogrammatuur en browser-versie nodig die in de onderstaande tabel staat. AVR is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van VisionManager op combinaties die daarvan afwijken.
 • Internet explorer versie 9 of hoger op besturingssysteem Windows
 • Google Chrome versie 14 of hoger op besturingssysteem Windows
 • Mozilla Firefox versie 5 of hoger op besturingssysteem Windows
 • Mozilla Firefox versie 6 of hoger op besturingssysteem OS/X
 • Google Chrome versie 4 of hoger op besturingssysteem OS/X
 • Safari versie 5 of hoger op besturingssysteem OS/X
 • Opera versie 11 of hoger op besturingssysteem OS/X

Artikel 3: Betaling

 1. Betaling geschiedt maandelijks vooraf middels automatische incasso.
 2. Indien Gebruiker in gebreke blijft te betalen, wordt na één maand de functionaliteit van VisionManager beperkt. Na twee maanden wordt het account van Gebruiker geblokkeerd. Na drie maanden wordt het account van Gebruiker verwijderd. AVR is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van voornoemde maatregelen.
 3. Gebruiker is gerechtigd om op elk moment de afgenomen licentie te upgraden naar een grotere licentie. Gebruiker is gerechtigd om na afloop van het eerste jaar één maal per jaar de licentie met maximaal 1 stap te downgraden.

Artikel 4: Looptijd en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van telkens één jaar.
 2. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar.
 3. Uitsluitend binnen 30 dagen na het aangaan van de eerste abonnementsperiode is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst per direct op te zeggen. Reeds door Gebruiker aan AVR betaalde bedragen worden gerestitueerd.
 4. Lid iii. vervalt indien gebruiker voor het aangaan van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de gratis proefperiode.
 5. De Overeenkomst kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode.
 6. Het afnemen van een proeflicentie is vrijblijvend. Na afloop van de proefperiode komt de licentie automatisch te vervallen, zonder dat u daarvoor actie hoeft te ondernemen.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op VisionManager resp. de onderliggende software blijven volledig bij AVR resp. haar leveranciers berusten.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de gegevens die Gebruiker toevertrouwt aan VisionManager, blijven volledig bij Gebruiker berusten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. AVR is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door Gebruiker die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is AVR nimmer aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens AVR.
 2. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door AVR leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van AVR beperkt tot maximaal het bedrag van de meest recente factuur die Gebruiker heeft voldaan.
 3. AVR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 4. Gebruiker dient de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij AVR te melden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AVR vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 7: Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van leveranciers van AVR, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (v) oorlog, (vi) staking, (vii) algemene vervoersproblemen en (viii) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking en inhoud van bestanden etc.
 2. Gebruiker geeft AVR toestemming om haar bedrijfsnaam te vermelden bij het overzicht referenties. Indien gebruiker dit niet wenst is het voldoende om dit per mail aan AVR kenbaar te maken.

Artikel 9: Nawerking

 1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

Contact gegevens

Wilt u meer informatie of een presentatie van VisionManager? Bel ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.

AVR Management Tools BV

Adres: IJsseldijk 13
Postcode: 8194 LA
Stad: VEESSEN
Telefoon: +31 (0)85 303 1473
Email: info@avrmt.nl

De toegevoegde waarde zelf ervaren?
Probeer VisionManager nu 14 dagen gratis.
Of bel 085 303 1473 voor meer informatie.